แผนผังเว็บไซต์ Site Map

Sitemap NGOBIZ

1. Home (ต้นธาร)

1.1 กิจกรรมอัพเดท
1.2 กิจกรรม CSR-CSV / BUSINESS
1.3 กิจกรรมชุมชนน่าอยู่แห่งความสุข
1.4 พื้นที่เพื่อนบ้าน
1.5 ข้างเวบเพจ
1.5.1 สมัคร
- สมัครสมาชิก
- สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- สมัครรับข่าวสาร (E-Newsletter)
1.5.2 The NETWORK Channel : ลิงค์เข้าหน้าวิดีโอกิจกรรมทั้งหมด
1.5.3 Advertisement (โฆษณา)
1.5.4 Our Supporters (ผู้สนับสนุน)
1.5.5 Facebook Fan Page
- NGBiz Fan Page
- Cafe' de la Piax
1.5.6 Founded by

2. CSR-CSV

2.1 กิจกรรม CSR-CSV
2.2 กิจกรรม Social Business

3. ชุมชนน่าอยู่แห่งความสุข

3.1 กิจกรรมชุมชนน่าอยู่แห่งความสุข
3.2 อนุเสาวรีย์
3.3 ปทุมธานี
3.4 พิษณุโลก
3.5 ชลบุรี
3.6 สงขลา

4. Our Service (บริการของเรา)

4.1 Our Services : อยู่ในระหว่างการจัดทำเนื้อหา
4.2 เงื่อนไขการเป็นสมาชิก
- อัตตราค่าสมาชิกประเภทสามัญ
- คุณสมบัติของสมาชิก
- อัตราค่าสมาชิก
- สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
- ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
4.3 ข้างเวบเพจ
4.3.1 สมัคร
- สมัครสมาชิก
- สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- สมัครรับข่าวสาร (E-Newsletter)
4.3.2 รูปแบบความร่วมมือ
- แผนที่การสร้างความร่วมมือ : Partnership Mapping
แบบฟอร์มแผนที่ความร่วมมือ
- ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับกับ Give & Take Volunteering
แบบฟอร์มสำหรับภาคธุรกิจ
แบบฟอร์มสำหรับภาคสังคม
- Our NETWORK Members
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
องค์กรด้านเด็กและเยาวชน
องค์กรสนับสนุนด้าน CSR
4.3.3 แผนที่ความร่วมมือ

5. เพื่อนบ้าน

5.1 พื้นที่เพื่อนบ้าน
5.2 ตลาดนัดความดี

6. About Us (เกี่ยวกับเรา)

6.1 ความเป็นมาของ The NETWORK Asia Pacific
6.2 วิสัยทัศน์
6.3 พันธกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
6.4 บทบาทและหน้าที่ของเครือข่าย
6.5 กิจกรรม
6.6 โครงสร้างเครือข่าย The NETWORK
6.7 คณะกรรมการ The NETWORK
6.8 คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง
6.9 ที่ปรึกษา The NETWORK
6.10 ข้างเวบเพจ
6.10.1 Our Supporters
6.11.1 Founded by
7. Contact us
7.1 ติดต่อเรา
- ชื่อสมาคม
- ที่อยู่
- เบอร์โทร
- E-mail
- Website
8. Link
8.1 อาสาสมัครชุมชนเมือง
8.2 ฅ.พอเพียง
8.3 Café de la Paix
8.4 Channel The NETWORK
8.5 คนรักษ์อนุสาวรีย์ชัย
8.6 The NETWORK Asia Pacific