งานวิจัย "รถตู้ (ร่วม)โดยสารสาธารณะ ที่เห็นและเป็นอยู่"

 

พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่ 2-3 ในวันที่ 20 ก.ย. 2556 และวุฒิสภาในเวลามา

ในขณะที่รัฐบาลต่างออกมายืนยันความโปร่งใสของโครงการ  และไม่กระทบฐานะการคลังของประเทศ อีกทั้งยังได้เดินสายโรดโชว์วาดฝัน “อนาคตประเทศไทย” ด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว

แต่เราคงต้องกลับมาดูว่าสถานการณ์ระบบขนส่งผู้โดยสารของไทยในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร

 

 

ข้อมูล

 

รถตู้ทั้งหมดที่วิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารทั้งหมดรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สถาการณ์ปัจจุบัน ปัจจุบันรถมีรถตู้วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั้ง 4 เกาะ จำนวน 125 สาย 3403 คัน โดยจำแนกเป็นรถตู้สังกัด ขสมก. จำนวน 19 สาย 1016 คัน และรถตู้สังกัด บขส. จำนวน 106 สาย 2387 คัน


การสุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีการสุ่มตัวอย่างจำนวน 30 สายคิดเป็นร้อยละ 24 ของรถตู้ทั้งหมดและสุ่มตัวอย่างประชากรรถตู้ทั้งหมด 61คันคิดเป็นร้อยละ 1.79 ของจำนวนคันรถรถตู้ทั้งหมดที่วิ่งเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารทั้ง 4 เกาะรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยจำแนกเป็นรถตู้สังกัด ขสมก. จำนวน 6 สายคิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจำนวนสายรถตู้สังกัด ขสมก. ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับส่งผู้โดยสารทั้ง 4 เกาะรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ สุ่มตัวอย่างรถตู้สังกัด บขส. จำนวน 24 สาย คิดเป็นร้อยละ 22.64 ของจำนวนสายรถตู้สังกัด บขส. ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผุ้โดยสารท้ง 4 เกาะรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นอกจากนี้ยังมีการสุ่มตัวอย่างประชากรรถตู้สังกัด ขสมก. จำนวน 18 คันคิดเป็นร้อยละ 1.77 ของจำนวนรถตู้สังกัด ขสมก. ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับส่งผู้โดยสารทั้ง 4 เกาะรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสุ่มตัวอย่างรถตู้สังกัด บขส.จำนวน 43 คัน คิดเป็นร้อยละ 1.80  ของจำนวนคันรถตู้สังกัด บขส.ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารทั้ง 4 เกาะรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยแยกเป็นจุดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ซอยซูซูกิ

สถานการณ์ รถตู้ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณซอยซูซูกิทั้งหมดเป็นรถตู้สังกัด บขส. ซึ่งมีจำนวน 12 สาย 249 คัน

 

การสุ่มตัวอย่าง มีการเก็บตัวอย่างประชากรรถตู้ทั้งหมด 3 คันจากประชากรรถตู้ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผุ้โดยสารบริเวณฮยซูซูกิทั้งหมด 249 คัน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของประชากรทั้งหมด

 

ข้างเซ็นจูรี่

สถานการณ์ ปัจจุบันบริเวณข้างศูนย์การค้าเซ็นจูรี่มีรถตู้วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสาร จำนวน 18 สาย 410 คัน ซึ่งเป้นรถตู้สังกัด บขส. ทั้งหมด

 

การสุ่มตัวอย่าง มีการเก็บตัวอย่างพนักงานขับรถตู้บริเวณนี้จำนวน 1 คันจากประชากรรถตู้ที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารทั้งหมด 410 คันคิดเป็นร้อยละ 0.24 ของจำนวนคันรถตู้ที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณข้างเซ็นจูรี่

 

ใต้ทางด่วนขั้นที่ 2

สถานการณ์ ปัจจุบันรถตู้ที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณทางด่วนขั้นที่ 2 ทั้งหมด 18 สาย จำนวน 673 คันโดยแยกเป็นรถตู้สังกัด ขสมก. จำนวน 7 สาย 210 คัน และรถตู้สังกัด บขส. จำนวน 11 สาย 463 คัน

 

การสุ่มตัวอย่าง มีการเก็บตัวอย่างประชากรรถตู้ที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณทางด่วนขั้นที่ 2 จำนวน 20 คันคิดเป็นร้อยละ 2.97 ของประชากรรถตู้ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผุ้โดยสารบริเวรใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 โดยแยกเป็น ตัวอย่างของรถตู้สังกัด ขสมก. 11 คันคิดเป็นร้อยละ 5.54 ของจำนวนรถตู้สังกัด ขสมก. ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผุ้โดยสารบริเวณทางด่วนขั้นที่ 2 สุ่มตัวอย่างรถตู้สังกัด บขส. จำนวน 9 คัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.94 ของประชากรรถตู้สังกัด บขส. ที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณทางด่วนขั้นที่ 2

 

ใต้ทางด่วนขั้นที่ 1

สถานการณ์ ปัจจุบันพื้นที่ใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 มีรถตู้ทั้งสังกัด ขสมก. และ บขส. หมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารทั้งใต้ทางด่วนซึ่งเป็นพื้นที่ด้านหลัง Fasion Mall และ บขส. ได้มีการรวบรวมข้อมูลของของรถตู้ทั้งข้าง Fasion Mall และด้านหลัง Fasion Mall(ใต้ทางด่วนขั้นที่ 1) รวมกัน จึงขอสรุปภาพรวมของสถาการณ์รถตู้ทั้ง 2 พื้นที่เป็นจุดเดียวกันเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ชื่อเรียกทั้ง 2 พื้นที่นี้ว่า ใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีรถตู้วิ่งเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารทั้งหมด 25 สาย จำนวน 515 คัน ซึ่งแยกเป็นรถตู้สังกัด ขสมก. จำนวน 1 สาย 150 คัน และรถตู้สังกัด บขส. จำนวน 24 สาย 365 คัน

 

การสุ่มตัวอย่าง มีการสุ่มตัวอย่างประชากรรถตู้ทั้งสิ้น 16 คันคิดเป็นร้อยละ 3.11 ของประชากรรถตู้ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 รวมถึงด้านข้าง Fasion Mall ซึ่งแยกเป็นรถตู้สังกัด ขสมก. จำนวน 1 คันคิดเป็นร้อยละ 0.67 ของประชากรรถตู้สังกัด ขสมก. ที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณเดียวกัน และ สุ่มตัวอย่างรถตู้สังกัด บขส. จำนวน 15 คันคิดเป็นร้อยละ 4.11 ของจำนวนรถตู้สังกัด บขส. ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผุ้โดยสารบริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 และด้านข้าง Fasion Mall

 

ปฐมวัย(ซ.ราชวิถี 12)

สถานการณ์ ปัจจุบันพื้นที่บริเวณปฐมวัยและซอยราชวิถี 12(บขส. ใช้ชื่อว่าฝั่งอึ้งกิมกี่) มีรถตู้หมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารทั้งหมด  19 สายจำนวน 533 คัน โดยแยกเป็นรถตู้สังกัด บขส.  5 สาย จำนวน 266 คัน และรถตู้สังกัด บขส. 14 สายจำนวน 267 คัน

 

การสุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างรถตู้ที่หมุนเวียนรับ-ส่งผุ้โดยสารบริเวณปฐมวัยหรือซอยราชวิถี 12 จำนวน 7 คันคิดเป็นร้อยละ 1.31 ของจำนวนรถตู้ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณนี้ โดยแยกเป็นรถตู้สังกัด ขสมก. จำนวน 3 คันคิดเป็นร้อยละ 1.13 ของจำนวนรถตู้สังกัด ขสมก.ทั้งหมดที่เวียนรับ-ส่งผุ้โดยสารบริเวณนี้ และ ตุวอย่างรถตู้สังกัด บขส. 4 คันคิดเป็นร้อยละ 1.50 ของจำนวนรถตู้สังกัด บขส.ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผุ้ดดยสารบริเวณปฐมวัยหรือซอยราชวิถี 12

 

พงหลี

สถานการณ์ ปัจจุบันมีรถตู้หมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณพงหลีมีทั้งหมด 11 สายจำนวน 360 คัน โดยแยกเป็นรถตู้สังกัด ขสมก. จำนวน 4 สาย 142 คัน และรถตู้สังกัด บขส.จำนวน 2 สาย 218 คัน

 

การสุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างรถตู้ที่หมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณพงหลีจำนวน 2 คันคิดเป็นร้อยละ 0.92 ของจำนวนรถตู้สังกัด บขส.ที่หมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณนี้ และคิดเป็นร้อยละ 0.56 ของประชากรรถตู้ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณพงหลี เพราะพงหลีไม่มีการเก็บตัวอย่างประชากรรถตู้สังกัด ขสมก.

 

หน้า ร.พ.ราชวิถี

สถานการณ์ ปัจจุบันรถตู้วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณหน้า ร.พ.ราชวิถีทั้งหมด 13 สายจำนวน 563 คัน โดยแยกเป็นรถตู้สังกัด ขสมก. 2 สายจำนวน 248 คัน และรถตู้สังกัด บขส.  11 สายจำนวน 315 คัน

 

การสุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างประชากรรถตู้ที่วิ่งเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวรหน้า ร.พ.วิถีจำนวน 12 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนรถตู้ทั้งหมดที่วิ่งเวียนรับ-ส่งผุ้โดยสารบริเวณนี้ โดยแยกเป็นรถตู้สังกัด ขสมก.จำนวน 3 คันคิดเป้นร้อยละ 1.21 ของประชากรรถตู้สังกัด ขสมก. ทั้งหมดที่วิ่งเวียนรับ-ส่งผู้โยสารบริเวณนี้ และสุ่มตัวอย่างประชากรรถตู้สังกัด บขส. จำนวน 9 คันคิดเป็นร้อยละ 2.86 ของจำนวนรถตู้สังกัด บขส.ที่วิ่งเวียนรับ-ส่งผุ้โดยสารบริเวณหน้า ร.พ.ราชวิถี

 

ฝั่งเซ็นเตอร์วัน

สถานการณ์ ปัจจุบันรถตู้วิ่งเวียนรับ-ส่งผุ้โดยสารบริเวณเซ็นเตอร์วันมีทั้งหมด 4 สายจำนวน 100 คัน ซึ่งทั้งหมดเป็นรถตู้สังกัด บขส. ไม่มีรถตู้สังกัด ขสมก. เลย

 

การสุ่มตัวอย่าง บริเวณเซ็นเตอร์วันไม่มีการสุ่มตัวอย่างประชากรรถตู้ทั้งสังกัด ขสมก. และ บขส.

รวมทุกพื้นที่

 

สถานการณ์ ปัจจุบันรถตู้ที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั้งหมด 125 สาย จำนวน 3043 คัน โดยแยกเป็นรถตู้สังกัด ขสมก. จำนวน 19 สาย 1016 คัน และ รถตู้สังกัด บขส. จำนวนท106 สาย 2387 คัน

 

การสุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างประชากรรถตู้ทุกพื้นที่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั้งหมด 61 คัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.79 ของจำนวนรถตู้ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยแยกเป็นรถตู้สังกัด ขสมก. จำนวน 18 คันคิดเป็นร้อยละ 1.77 ของจำนวนรถตู้สังกัด ขสมก. ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณนี้ และตัวอย่างรถตู้สังกัด บขส. จำนวน 43 คัน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ของจำนวนรถตู้สังกัด บขส. ทั้งหมดที่วิ่งหมุนเวียนรับ-ส่งผุ้โดยสารบริเวณนี้

Last Updated (Tuesday, 12 August 2014 15:02)